leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BathroomWall.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Verkoopvoorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door BathroomWall.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BathroomWall.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BathroomWall.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.


2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van BathroomWall.nl  zijn vrijblijvend en BathroomWall.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BathroomWall.nl. BathroomWall.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BathroomWall.nl dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het weigeren van een bestelling is uitsluitend toegestaan onder opgaaf van redenen.


3. Bezorging

De door BathroomWall.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Indien niet binnen 30 dagen na gestelde levertijd geleverd kan worden, dan wordt u hierover geïnformeerd en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. De levering van de producten geschiedt op het moment van in ontvangst nemen door (of namens) de consument. BathroomWall.nl badkamerwanden op aluplaatmateriaal worden via een speciale bezorgdienst verzonden. In geval van schade tijdens transport worden BathroomWall.nl artikelen vervangen, mits u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengt binnen zeven (7) werkdagen na de verzending.


4. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien BathroomWall.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BathroomWall.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BathroomWall.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door BathroomWall.nl .

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aanBathroomWall.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BathroomWall.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. BathroomWall.nl garandeert dat de aan u geleverde producten geen opzettelijke inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BathroomWall.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeftBathroomWall.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BathroomWall.nl, dan wel tussen BathroomWall.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BathroomWall.nl, is BathroomWall.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door BathroomWall.nl. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. BathroomWall.nl respecteert en beschermt uw privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. BathroomWall.nl beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. BathroomWall.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. BathroomWall.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BathroomWall.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BathroomWall.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BathroomWall.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Herroepingsrecht

Bij BathroomWall.nl is het herroepingsrecht van de afnemer op de badkamerwanden niet van toepassing, aangezien de bestelling bij BathroomWall.nl volgens specificaties van de afnemer is vervaardigd. Een bestelling van een badkamerwand bij BathroomWall.nl is altijd maatwerk. Mochten BathroomWall.nl en de afnemer het niet eens worden over het gemaakte voorbeeld van de visual dan heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren, 70% van het totaal bestellingsbedrag zal dan worden retourneerd.
Voor bestelling van producten anders dan de achterwanden van BathroomWall.nl geldt het volgende:
U hebt het recht door BathroomWall.nl geleverde producten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren (voldoende gefrankeerd bij postzending) in originele, ongeopende verpakking en in ongebruikte staat, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en zonder opgaaf van reden. Hiervoor dient u te allen tijde eerst contact op te nemen met BathroomWall.nl voor instructies.

Indien de producten ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt BathroomWall.nl u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend-, administratie- en of rembourskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de producten terug.

Wanneer de door BathroomWall.nl afgeleverde producten niet binnen de "zicht" termijn van 7 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

Van het retourrecht zijn uitgesloten:
-Voor u bestelde producten, ofwel producten niet voorradig bij BathroomWall.nl
- De op maat gemaakte badkamerwanden, deze vallen niet onder het wettelijke retourrecht.

Retourzending van producten is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.

 

12. Schade
Indien de afnemer bij aflevering constateert dat de producten beschadigd zijn dient BathroomWall.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk in kennis te worden gesteld. De afnemer dient dit artikel retour te zenden aan BathroomWall.nl in de originele verpakking. BathroomWall.nl kan, indien de afnemer reeds betaald heeft, de factuurwaarde van het artikel vergoeden. Ook kanBathroomWall.nl  ervoor kiezen het artikel te repareren of te vervangen. De kosten van verzending zullen voor rekening van de afnemer komen. De kosten van retourverzending komen voor rekening van BathroomWall.nl.

13. Kleuren
De kleurweergave van uw beeldscherm is geen graadmeter van de uiteindelijke kleuren van uw visual. De kleuren op de bestelde wand zullen zoveel mogelijk natuurgetrouw zijn, gras ziet er bijvoorbeeld uit als gras en niet als een gifgroen veld.

14. Diversen

Indien u aan BathroomWall.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is BathroomWall.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BathroomWall.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door BathroomWall.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BathroomWall.nl deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met BathroomWall.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BathroomWall.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. BathroomWall.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.BathroomWall.nl  is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling vanBathroomWall.nl. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid BathroomWall.nl kan niet waarborgen dat de website van BathroomWall.nl ononderbroken of foutloos zal functioneren. De website wordt door BathroomWall.nl ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

© 2011 BathroomWall.nl, Berg en Dalseweg 22H te Nijmegen. Kvk 10032415 - Alle rechten voorbehouden